week10

กิจกรรม ดนตรี ดลใจ
เป้าหมาย : เห็นความเชื่อมโยงตนเองกับบทเพลง
ขั้นเตรียม .... 
    เริ่มต้นด้วยการทักทายเคารพซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม จากนั้นคุณครูให้นักเรียน ส่งพลังความรัก ส่งกำลังใจ ส่งความปรารถนาดีของเราไปให้เพื่อนๆของเรา และคุณครูโดยการจับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆ
ขั้นกิจกรรม .... 
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม ถ้าได้ยินคำว่าดนตรีนักเรียนนึกถึงอะไร
พี่ตะวัน : นักร้อง
พี่ออม : ตัวโน๊ต
พี่มิว : เพลง
พี่เช็ค : เครื่องดนตรี
คุณครูเริ่มบทเพลงแรก ต่อด้วยบทเพลงที่สองและสาม
จากบทเพลงที่นักเรียนได้ฟัง นักเรียนรู้สึกอย่างไร ได้เรียนรู้อะไรบ้าง เพลงแต่ละเพลงต้องการสื่อความหมายอะไร ฯลฯ


นักเรียนแลกเปลี่ยนผ่านคำถาม
สุดท้ายคุณครูขอบคุณนักเรียนทุกคนในการทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้
ขั้นสรุป .... 
ขอบคุณกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น: